Your browser does not support JavaScript!
主選單
讀者園地

 

學生:

   

201912月借閱圖書排行

  

  

  

1

護理學系二年級

鄭○慈

2

護理學系二年級

彭○淇

3

護理學系四年級

張○...

 

學生:

   

201911月借閱圖書排行

  

  

  

1

護理學系二年級

劉○萱

2

護理學系二年級

蕭○臻

3

護理學系二年級

蔡○...

 

   

學生:

   

201910月借閱圖書排行

  

  

  

1

護理學系四年級

張○銣

1

護理學系二年級

鄧○庭

2

護理學系二年級

...

  

學生:

   

201909月借閱圖書排行

  

  

  

1

護理學系四年級

張○銣

2

聽力暨語言治療學系一年級

杜○淳

3

護理學系...

   

學生:

   

201908月借閱圖書排行

  

  

  

1

醫學系四年級

呂○東

2

護理學系二年級B

李○穎

3

長期照護研究所...

 

  

學生:

   

201907月借閱圖書排行

  

  

  

1

護理學系三年級

李○頡

2

醫學系二年級

游○婷

3

護理學系一年級

...

   

學生:

   

201906月借閱圖書排行

  

  

  

1

聽語學系三年級

古○綿

2

護理學系一年級

黃○蓁

3

聽語學系二年級

...

 

     

學生:

   

201905月借閱圖書排行

  

  

  

1

聽語學系三年級

古○綿

2

護理學系一年級

黃○蓁

3

護理學系...

 

  

     

學生:

   

201904月借閱圖書排行

  

  

  

1

醫學系二年級

陳○恩

1

護理學系三年級

黃○婷

2

護理...

   

     

學生:

   

201903月借閱圖書排行

  

  

  

1

聽語學系三年級

卓○儀

2

聽語學系一年級

李○樺

3

...

  

     

學生:

   

201902月借閱圖書排行

  

  

  

1

聽語學系三年級

古○綿

2

護理學系一年級

李○穎

3

護...

 

   

...

學生:

   

201901月借閱圖書排行

  

  

  

1

聽語學系一年級

李○樺

2

生物醫學研究所

伍○逸

3

醫學系二年級

   

...

學生:

   

2018年11月借閱圖書排行

名  

單  

姓  

1

聽語學系三年級

李 

2

聽語學系一年級

黃○懿

3

護理學系三年級

 

      

     

學生:

   

201809月借閱圖書排行

  

  

  

1

護理學系三年級

張○銣

2 

護理學系一年級

李○穎

...